تبلیغات ادووردز Tag

تنظیمات انطباق کلید واژ ه ها ( (Keyword Matching Options کمک میکند آگهی شما در جستجوها سریع تر به هدف مورد نظر کاربر برسد و نمایش آن بهینه شود. گزینه...

بیستر بخوانید